• Katalóg

gava

Vchodové dvere Gava Tango - Prečo práve protipriehybové opatrenia?

Hlavnou úlohou každého výrobku je naplniť zadané potreby a plniť ich na prijateľnej úrovni počas celej životnosti výrobku. To, že vchodové dvere slúžia na vstup/výstup do/z budovy a zároveň majú oddelovať prostredie interiéru a exteriéru je snáď jasné každému.

Požiadavky na dvere:

Na presnejšie definovanie potrieb nám slúžia funkčné požiadavky. Pre vchodové dvere sú to najmä požiadavky na: teplotechniku, hydroizoláciu, vzduchotesnosť, akustiku, bezpečnosť, protipožiarnu odolnosť, únikovú cestu, estetiku, priepustnosť prirodzeného svetla, komfort obsluhy. Uvedené poradie môže, ale nemusí vyjadrovať dôležitosť požiadaviek. Práve zostavenie „toho správneho“ poradia dôležitosti je často neľahkým zadaním, keďže viaceré z požiadaviek majú navzájom protichodné dôsledky. 
Pri požiadavkach, na ktoré sa v súčasnosti kladie zvýšený dôraz, je dobrá dostupnosť súvisiacich informácií  a pomerne dobré povedomie znalostí týchto informácií (napríklad o teplotechnike, bezpečnosti). 
Radi by sme upriamili dôraz na niektoré také vlastnosti a dôsledky naplnenia základných požiadaviek na vchodové dvere, o ktorých sa (takmer) nehovorí.... 
Napríklad dôraz na teplotechniku so sebou prináša vytúžené znižovanie prestupu tepla, čím sa zvyšujú rozdiely povrchových teplôt na vnútornej a vonkajšej strane (hodnotené hygienicky pozitívne) až natoľko, že sa už „v eufórii“ ďalej ani neprihliada na to, čo ďalšie to spôsobuje....

Problém 1 : Bi-metalový efekt

Na exteriérovom povrchu vchodových dverí v našom klimatickom pásme môže byť v zime aj -20ºC, v lete podľa osvitu a farby od 50 ºC až do 85 ºC. To je možný teplotný rozsah 70 až 105ºC!

Priehyb vchodových dverí - leto Priehyb vchodových dverí - zima

Pri pôsobení teplotných rozdielov na povrchy materiálov majú jednotlivé vrstvy do hĺbky prierezu rozdielne teploty a teda z povahy tepelnej rozťažnosti materiálov aj rozdielne rozmery - teplejšia strana sa rozťahuje viacej ako chladnejšia strana. Platí to pre zložené (napr. kovový profil s prerušením tepelného mosta, skladané jadro výplne) ale i homogénne materiály, najma tie s vysokým tepelným odporom (plastové profily, homogénne izolačné jadro výplne). K sebe pevne spojené materiálové vrstvy majú obmedzovanú dĺžkovú rozťažnosť (dilatáciu), čo má za následok možné vybočenie z roviny rozťažnosti, čo znamená vznik a zväčšovanie hodnôt priehybov.
Tento jav bol pomenovaný ako „bi-metalový efekt“, a žiaľ platí aj pre dverné profily i výplne ako ich dnes poznáme. Všetky najhlavnejšie súčasti dverí (krídlo, výplň, aj rám) sa vplyvom rozdielov teplôt namáhajú rozťahovaním a zmrašťovaním, a je prirodzené, že vykazujú pri tom aj určité deformácie, ktorých veľkosť je funkciou viacerých premenných....Späť k príkladu na začiatku odseku: 2,2m dlhý element napr. hliníka pri teplotnom rozdiely 70º mení svoju dĺžku o 4mm, pri rozdieli 105º až 6mm ! Ak by bol element z plastu tak sa mení o 12mm, v extréme až o neuveriteľných 18mm !! Ak by sme element pre uvedené príklady pevne votkli, tak by sme dosiahli nasledovné hodnoty priehybov: 58, 71, 100 a 122mm !!

Problém 2 : Rozmerové obmedzenia

Rozmery bežných vchodových dverí sa na počiatku odvinuli z ergonómie postavy človeka a na dlhší čas sa ustálili na známych hodnotách rámového rozmeru štandardného jednokrídlového výrobku: šírka cca 1050mm (odvodené od svetlej šírky 900mm) a výška cca 2100mm (odvodené od svetlej výšky cca 2000mm). Samozrejme vývoj sa nedá zastaviť - čoraz väčšia orientácia aj na dizajn a reprezentatívnosť vstupných dverí vytvára požiadavky na šírky nad 1150mm (svetlosť 1000mm i viac). Potreba výškového naladenia vchodových dverí otvorených a prepojených interiérov k preskleným stenám či posuvným portálom obytných miestností, alebo trend interiérových dverí na celú výšku miestností vykresal požiadavky na výšky dverí bez použitia „dizajn rozbíjajúcich“ nadsvetlíkov bežne do 2400mm, občas až do 2500-2600mm a nájdu sa aj extrémne požiadavky okolo 2700mm!
Ak neuvážene nepovýšime dizajn nad techniku, tak na takto vysoké dvere je však skutočne pripravený len máloktorý systém. Tu už nie je možné ani pomyslieť na úspech bez početných opatrení na elimináciu nežiaducich javov. 

Problém 3 : Doskový tvar

Tuhosť hlavnej časti vchodových dverí – dverného krídla - tak ako aj každej inej konštrukcie doskového  tvaru, je výrazne odlišná v smere v rovine krídla a v smere kolmom na krídlo. To je dané mechanicko-fyzikálnymi možnosťami tvaru, keď šírka a výška násobne prevyšujú hrúbku. Nové systémy vďaka požiadavkám teplotechniky ešte stále zväčšujú svoje hrúbky, ale v porovnaní s trendom zväčšovania rozmerov šírky a výšky dverných krídel sa opisovaný nepomer ešte zväčšuje. 
Pomerne jednoduché dosiahnutie dostatočnej tuhosti dverného krídla v jej rovine sa pozitívne využíva na naladenie a udržanie kolmosti tvaru dverného krídla, kým konštrukčne náročne získavaná a stále pomerne nízka tuhosť v smere kolmom na dverné krídlo je žiaľ negatívnou príčinou pre možné priehyby dverného krídla, ktoré má vplyvom toho tendenciu sa tvarovať do výseku guľovej plochy, podobne ako „klasická“ drevená doska. Veľmi úzku súvislosť tu má spôsob prevedenia spojenia dverného krídla s dvernou výplňou, resp. veľkosť síl ktorými výplň s krídlom navzájom spolupôsobia.
Preto žiaľ nie je rovinnosť dverného krídla absolútna a nemenná, ale je premenlivá podľa pôsobiacich faktorov, čo je spôsobené vyššie opísanými fyzikálnymi zákonitosťami

Možný dôsledok : strata funkčnosti dverí

Pokiaľ je dverné krídlo s dvernou výplňou prehnuté v takej miere, že sa neznižuje funkčnosť dverí ako celku, potom považujeme základné technické požiadavky za naplnené. 
Problémy nastávajú od momentu, keď dvere ako celok (rám, krídlo, výplň, kovanie, tesnenia) už nie sú schopné sa svojimi vlastnosťami a nastaveniami s pôsobiacimi vplyvmi vysporiadať, vzniknú nadmerné pnutia či deformácie, ktoré spôsobia zníženie funkčných vlastností. Dané podmienkami a zákonitosťami miesta inštalácie, pre ktoré zrejme nie je dodané prevedenie  vchodových dverí ideálne, sa dvere ocitli za hranicou svojich možností....

„Ľudová“ definícia zachovania „tej správnej“ funkčnosti vchodových dverí sa zakladá na (ako to už býva zvykom) dvoch protichodných požiadavkách:

- Vodotesnosti ale tiež vzduchotesnosti, ktoré sú dané správnym priľahnutím krídla, resp. tesnení o rám a dostatočne silnom prítlaku krídla
- Tzv. komfortu obsluhy, ktorá spočíva v predstave o ľahkom doľahnutí, zamknutí i odomykaní bez citeľných odporov a „jednoručnom“ otváraní dverí za každých okolností


Zimný a letný režim vplyvom bi-metalového efektu namáhajú dverné krídlo v protichodnej orientácii. Letný režim vplyvom oslnenia spôsobuje najväčšie priehyby krídla, avšak zníženie tesnosti v letnej prevádzke obvykle nie je registrované, vtedy je preferencia na komforte obsluhy. Naopak v zimnom režime je maximálny dôraz na tesnosti, ale komfort obsluhy je tiež dôležitý.... A nezabudnime ani na vplyv krídla dnu a von otváravého, kde jednoznačná skúsenosť znie: ak si môžeme niečím pomôcť, tak sa vyvarujme von otváravým dverám !

Merítkom spokojnosti v praxi je defakto celkom individuálny vnem konkrétneho užívateľa ako vníma vlastnú spokojnosť s pomerom nastavenej úrovne tesnosti a komfortu obsluhy. Čím extrémnejšie prostredie a prevedenie dverí, tým viac je nutná aktivita užívateľa v zmysle vykonávania zmien sezónnych nastavení dverí. Na pravidelné sezónne prezúvanie pneumatík sme si už zvykli, ale pri tejto téme narážame na veľmi časté nepochopenie....

Dverné krídlo s výplňou má mať takú torznú tuhosť, aby do styku profilov krídla s rámom prenášala maximálne taký priehyb, aký dokážu svojimi toleranciami funkčných hrúbok vykryť systémové tesnenia, čo je ich kľúčovou úlohou. Najpremyslenejšie dorazové tesnenia zvládnu funkčný rozsah premenlivosti špáry do 4mm. Priehyb zle zladeného dverného krídla a dvernej výplne však nezriedka dosahuje aj 10 a viac mm !
Vnútorné kovanie so svojimi krajnými polohami zamykacích bodov a protikusov nebýva pre maximálny možný priehyb krídla určujúce, pretože funkčné rozsahy kovania sú väčšie ako funkčné rozsahy hrúbok tesnení. Snaha o „vyrovnanie krídla“ nastavením kovania „oproti priehybu“ má za následok výrazné sťaženie ovládacieho komfortu dverí, vnášanie ďalších pnutí do dverného krídla a znižovanie životnosti súčastí kovania.

Výzva : požiadavky trhu

Nové požiadavky trhu vytvárajú výzvy - všetci, ktorí od nás pýtali do dverných výplní ešte viac dizajnu, individuality ale aj viac techniky, dali inšpiratívny základ vzniku dverí GAVAtango s obojstranne prekrytou dvernou výplňou.

O dvernej výplni prekrývajúcej dverné krídlo hovoríme vtedy, ak je dverná výplň prilepená na krídle, siaha až po jeho viditeľné vonkajšie obrysy, čím profily krídla celkom prekrýva. Potom sú dvere opticky vnímané tak, že vidíme ich rám a následne dverné krídlo, ktoré je tvorené vizuálne akoby len dvernou výplňou. Teda samotný profil dverného krídla nie je vidieť, je prekrytý dvernou výplňou. Tým profily krídla Gava tango celkom prekrýva, a to obojstranne – aj z exteriéru, aj z interiéru.  Konečný zákazník sa nebude cítiť „jednostranne oklamaný“ ako to doteraz bolo zvykom pri jednostranne prelepenom krídle.  Na oboch stranách, či už hovoríme o exteriéri alebo interiéri  nie sú prítomné obvyklé hĺbkové odskoky krídel voči rámu, čo dáva jedinečný základ v plnej sile vyniknúť samotnému „gro dizajnu dverí“ . Takéto riešenie potom posúva hliníkové dvere z dizajnového hľadiska do v súčasnosti veľmi atraktívnych a vyhľadávaných prevedení. Obojstranné prelepenie okrem atraktívnejšieho dizajnu prináša aj posilnenie izolačných vlastností a plošnej tuhosti dverného krídla. 

Cesta k riešeniu : vývoj a testovanie

Základným kameňom vývoja vchodových dverí s obojstranne prelepenou výplňou sa stalo viacročné spoznávanie priebehov fyzikálnych zákonitostí pôsobiacich na dvernú techniku. Tú sme účelovo prispôsobili špecificky náročným potrebám.

Prevedenie profilového systému vzišlo zo samostatného vývoja - v maximálnej miere sa prispôsobil špecifikám prevedenia obojstranne prelepeného krídla. Pri vývoji zohrala naša spoločnosť veľkú úlohu, svojimi 15 ročnými skúsenosťami z oblasti lepenia dverných výplní  dala základ tomuto špecializovanému dvernému profilu.

Test vchodových dverí Test vchodových dverí 2

Zrodila sa inovatívna skladba dverného jadra a zasklení, výber funkčných a bezpečnostných prvkov, rešpektovala sa preferencia teplotechniky. Vykonali sme cez početné simulácie a skúšky zamerané najmä na preťažovanie resp. odolnosť proti deformáciám pôsobením tepelného žiarenia na veľkorozmerové tmavé elementy, ktoré položili základy vzniku viacerých inovatívnych protipriehybových opatrení. Zapracoval sa súbor starších a novších, drobných či väčších inovácií, z ktorých každé svojim dielom posúva možnosti vpred. Napriek množstvu hodín trávených pri skúškach sme na ne nezanevreli, práve naopak... 
Premysleným cieleným vývojom dverí s obojstranne prelepenou výplňou sme sa zamerali na dosiahnutie výkonných parametrov a vynikajúceho pomeru úžitkových vlastností, dizajnu a ceny. 

Výsledok : dvere GAVAtango

+ Atraktívny vzhľad:
Dizajn Gava Tango dáva maximálne vyniknúť kráse dverných výplní pomocou prevedenia tzv. obojstranného prelepenia dverného krídla. Dverná výplň nie je ako obvykle vsadená do krídla, ale je prilepená na krídle až po jeho viditeľné vonkajšie obrysy. 
Dizajn dvernej výplne nie je potlačený dverným krídlom, pričom výplň je v jednej rovine s rámovým profilom. Táto rovina je dosiahnutá ako z exteriérovej tak aj z interiérovej strany. Krídlo výplne je olemované z oboch strán krycou lištičkou v kovovom dizajne, ktorá okrem vizuálneho efektu zabezpečuje aj ochranno-technickú funkciu hrán dvernej platne. 
Dizajny, s ktorými sme produkt uviedli, sme sa snažili vytvárať  bez komplikovaných kombinácií výtvarných motívov, kde by mala prevažovať jednoduchosť a trvalá elegancia bez krátkodobých módnych výstrelkov... Pri každom prevedení ponúkame identické výtvarné riešenie exteriérovej a interiérovej strany dverného krídla. Ak ste si nevybrali, sme pripravení zrealizovať dvere podľa Vášho vlastného návrhu.

+ Vyspelá teplotechnika:
 
Dvere sú založené na nadpriemernej stavebnej hĺbke 77mm, ktorá je medzi hliníkovými profilmi zameraná na vysoký teplotechnický výkon a rozumnú cenu.
Stavebná hĺbka 77mm v prípade dverí s obojstranne prelepeným dverným krídlom neznamená len hĺbku v mieste rámu či krídla, ale hĺbku v každom mieste dverí ! To nepochybne znamená výrazný posun v teplotechnike do blízkosti pasívneho štandardu (v závislosti od modelu a rozmerov) ako aj v akustických vlastnostiach. Hodnotu súčiniteľa prestupu tepla celých dverí Ud sa nám podarilo dostať na hodnotu 0,89W/(m2.K). Dverný profil má 3 roviny tesnenia, vrátane oblasti prahu, čo prispieva k výborným hodnotám vzduchotesnosti vchodových dverí aj pri vysokých rozdieloch teplôt medzi exteriérom a interiérom. 
Štandardné povrchové závesy (pánty) sú na želanie zameniteľné za skryté, ktoré dodávajú celkovému dizajnu nerušenú harmóniu.Obľúbené valcové závesy, z hľadiska tesnosti a teplotechniky problematické, nie sú v ponuke. 


+ Tuhosť:
 
Výplň celoobvodovo nalepená na krídle výrazne zvyšuje plošnú tuhosť a tým odolnosť dverného krídla voči samovoľnému zvesovaniu.
Kombinácia špeciálne navrhnutého profilového systému, nalepenej dvernej výplne a upravené jadro predstavuje celok, ktorý odoláva krúteniam a priehybom spôsobeným namáhaniami vplyvom teplotných rozdielov. Obsahuje početné opatrenia na elimináciu nežiaducich javov v klasických vchodových dverách často prítomných. Nezvládnutie správnej technológie výroby prelepených dverných krídel môže mať za následok obmedzenie funkčnosti výrobku v hraničných podmienkach. 


+ Rozmerové možnosti:

Prispôsobením prvkov dverí a opatreniami na elimináciu nežiaducich javov sme stanovili limit rámovej šírky na 1200mm, výškové možnosti siahajú až k hodnote 2550mm rámovej výšky dverí bez nadsvetlíka, čo tiež prispieva k nadštandardnej atraktivite systému.


+ Vymeniteľnosť skiel: 

V novej typovej rade dverných výplní je použitá nová originálna technológia vymeniteľných skiel.Izolačné sklá, ktoré sú v prevedení štvoritého zasklenia s teplými dištančnými rámikmi, otvárajú ďalšie nielen technické, ale predovšetkým dizajnové možnosti stvárnenia. A to nielen pre zasklenia vyberateľne integrované do dverného krídla, ale aj pre zasklenia v prípadných svetlíkoch, kam môže motív z dvernej výplne nadväzovať.


+ Doplnky:

Pre veľké zostavy so svetlíkmi bol vyvinutý pohľadovo subtílny výstužný spájací profil, ktorý umožňuje spájanie nielen s koncernovým 77mm okenným profilovým systémom, ale aj spájanie do „cudzích“ profilových zostáv či presklených stien.V prípade požiadavky dodávame podprahový podkladný izolačný vodeodolný panel.